Melichar, Hannes Gustav, Otto-Friedrich Universität Bamberg, Germany